LRTA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Asociacijos oficialus pavadinimas – Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija. Sutrumpinta pavadinimo forma – LRTA. 

1.2. Šiuose įstatuose vartojami sutrumpinimai: 
– Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija – Asociacija
– Asociacijos visuotinis narių susirinkimas – Susirinkimas
– Asociacijos įgaliotinių konferencija – Konferencija 
– Asociacijos valdyba – Valdyba
– Asociacijos valdybos narys – Valdybos narys
– Asociacijos pirmininkas – Pirmininkas
1.3. Asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, profesiniu pagrindu ir savanoriškumo principu jungiantis Lietuvos bendrosios kompetencijos, administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo teisėjus. 
1.4. Asociacijos teisinė forma – asociacija. Veiklos laikotarpis – neribotas.
1.5. Asociacijos finansiniai metai – kalendoriniai metai.
1.6. Asociacijos buveinės adresas Gedimino pr. 40/1, Vilnius. Asociacijos buveinė keičiama Susirinkimo sprendimu.
1.7. Asociacijos kodas juridinių asmenų registre – 191612168.
1.8. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės norminiais aktais bei šiais įstatais. 
1.9. Asociacija yra paramos ir labdaros teikėja bei gavėja.


2. ASOCIACIJOS TIKSLAI IR VEIKLA


2.1. Asociacijos tikslai: 
2.1.1. puoselėti ir plėtoti teismo ir teisėjų nepriklausomumą, 
2.1.2. padėti teisėjams įgyvendinti jų socialines teises, 
2.1.3. bendradarbiauti su teisininkų organizacijomis Lietuvoje ir kitose šalyse, 
2.1.4. dalyvauti rengiant bei tobulinant teisės aktus, susijusius su teismo ir teisėjų veikla,
2.1.5. kelti teisėjų profesijos prestižą ir puoselėti teisėjų korpuso tradicijas, 
2.1.6. dalyvauti teisėjų profesinio tobulinimosi veikloje,
2.1.7. stiprinti teisėjų ir teismo savivaldą,
2.1.8. atstovauti asociacijos narius teisėjų savivaldos institucijose ir teisme, reiškiant grupės ieškinius dėl daugumos teisėjų socialinių garantijų gynimo.
2.2. Asociacijos veiklos rūšys: 
2.2.1. kitas spausdinimas (18.12);
2.2.2. parengiamoji spausdinimo ir žiniasklaidos veikla (18.13);
2.2.3. kita leidyba (18.19);
2.2.4. bendrieji patarimai ir konsultacijos, teisinių dokumentų rengimas (69.10.30);
2.2.5. socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla (72.20);
2.2.6. rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa (73.20);
2.2.7. kombinuotųjų įstaigos administracinių paslaugų veikla (82.11);
2.2.8. fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (82.19);
2.2.9. posėdžių ir verslo renginių organizavimas (82.30);
2.2.10. kultūrinis švietimas (85.52);
2.2.11. kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (85.59);
2.2.12. kitų, niekur kitur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla (94.99);
2.3. Asociacijos veiklos būdai:
2.3.1. teisėjų konferencijų, seminarų, diskusijų organizavimas,
2.3.2. aktualių klausimų svarstymas Susirinkime, Konferencijoje ir Valdyboje,
2.3.3. nutarimų, rezoliucijų ir pareiškimų priėmimas bei jų įgyvendinimas, 
2.3.4. Asociacijos narių atstovavimas teisėjų savivaldos institucijose ir teismuose.
2.4. Asociacija gali įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja jos veiklos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse, Asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose. 
2.5. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja šiems įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti.
2.6. Asociacija neatsako už savo narių prievoles, o nariai neatsako už Asociacijos prievoles.


3. ASOCIACIJOS NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS


3.1. Asociacijos nariai – savanoriškai į ją įstoję Lietuvos bendrosios kompetencijos, administracinių teismų ir Konstitucinio Teismo teisėjai. 
3.2. Asociacijos nariu laikomas teisėjas, sumokėjęs Susirinkimo nustatyto dydžio nario mokestį iždininkui – narių sąrašo tvarkytojui. 
3.3. Asociacijos narių sąrašą tvarko iždininkas – narių sąrašo tvarkytojas. 
3.4. Narystė Asociacijoje pasibaigia:
3.4.1. atleidus iš teisėjo pareigų, 
3.4.2. išstojus iš Asociacijos, 
3.4.3. pašalinus iš Asociacijos,
3.4.4. likvidavus Asociaciją. 
3.5. Asociacijos nariai, atleisti iš teisėjo pareigų dėl amžiaus ar sveikatos būklės, jiems pageidaujant, laikomi Asociacijos Garbės nariais. 
3.6. Už šiurkščius įstatymo, teisėjo etikos bei šių įstatų pažeidimus, Valdybos teikimu Susirinkimas arba Konferencija gali pašalinti narį iš Asociacijos. Laikotarpyje iki Susirinkimo ar Konferencijos Valdyba turi teisę sustabdyti šiurkščiai įstatymus, teisėjo etiką ar Asociacijos įstatus pažeidusio nario įgaliojimus. 
3.7. Narys turi teisę: 
3.7.1. dalyvauti Asociacijos renginiuose, 
3.7.2. dalyvauti ir balsuoti Asociacijos valdymo organų rinkimuose, 
3.7.3. būti išrinktas į Asociacijos valdymo organus, 
3.7.4. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie jos veiklą,
3.7.5. prašyti Asociacijos atstovauti jį teisėjų savivaldos institucijose ,o šių įstatų numatytais atvejais ir teismuose, 
3.7.6. gauti konsultaciją dėl teisių įgyvendinimo, 
3.7.7. išstoti iš Asociacijos. 
3.8. Narys privalo:
3.8.1. laikytis šių įstatų reikalavimų, 
3.8.2. savo elgesiu ir veikla didinti Asociacijos vaidmenį visuomenėje, 
3.8.3. saugoti Asociacijos nario garbę ir nežeminti jos autoriteto, 
3.8.4. reguliariai mokėti nario mokestį.
3.9. Narys, norintis išstoti iš Asociacijos, pateikia Valdybai rašytinį prašymą, kuris svarstomas artimiausiame Valdybos posėdyje. Sumokėtas nario mokestis jam negrąžinamas.

                                                                            4. ASOCIACIJOS STRUKTŪRA IR VALDYMO ORGANAI
 

4.1. Apygardų teismų veiklos teritorijose, taip pat specializuotuose teismuose, kur yra ne mažiau kaip 10 Asociacijos narių, siekiant aktyvinti Asociacijos narių veiklą, gali būti steigiami Asociacijos skyriai. Skyrius steigia Valdyba, kuriai jie yra pavaldūs. Skyriai neturi juridinio asmens statuso. Skyriai savo veiklą derina su Valdyba. Jų veiklą gali nutraukti Susirinkimas Valdybos teikimu.
4.2. Asociacijos organai yra visuotinis narių susirinkimas, įgaliotinių konferencija ir revizijos komisija. 
4.3. Asociacijos valdymo organai yra Asociacijos pirmininkas (vienasmenis asociacijos valdymo organas) ir Asociacijos valdyba (kolegialus valdymo organas). 
4.4. Visuotinis asociacijos narių susirinkimas yra aukščiausias Asociacijos organas, turintis teisę:
4.4.1. svarstyti visus veikloje iškilusius klausimus, jei pagal Asociacijų įstatymą ir šiuos įstatus tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai;
4.4.2. keisti Asociacijos įstatus;
4.4.3. rinkti ir atšaukti Valdybos narius, o iš jos narių rinkti Pirmininką;
4.4.4. rinkti revizijos komisiją;
4.4.5. pašalinti narį;
4.4.6. tvirtinti Asociacijos metinę finansinę atskaitomybę; 
4.4.7. priimti sprendimą dėl Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo). 
4.5. Susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Vienas narys Susirinkime turi vieną balsą. Susirinkimo sprendimai priimami atviru, o Susirinkimui nutarus – slaptu balsavimu paprasta susirinkime dalyvaujančių narių balsų dauguma. 
4.6. Susirinkimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 4.4.2 ir 4.4.7 papunkčiuose nurodytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų „už“ negu „prieš“ (asmenys, balsuodami susilaikę, laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Sprendimas dėl Asociacijos įstatų keitimo ir Asociacijos pertvarkymo ar pabaigos priimamas kvalifikuota 2/3 (dviejų trečdalių) Susirinkime dalyvaujančių balsų dauguma. Susirinkimas teisėtas, kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė Asociacijos narių. 
4.7. Susirinkimą sušaukia Valdyba paprastai kartą per trejus metus. Valdyba privalo sušaukti per vieną mėnesį neeilinį Susirinkimą, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip trečdalis Asociacijos narių. Sprendimai neeiliniame Susirinkime priimami šių įstatų 4.5. ir 4.6. punktuose nustatyta tvarka.
4.8. Jeigu Susirinkime nėra kvorumo, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo Susirinkimo posėdžio turi būti šaukiamas pakartotinis Susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek pakartotiniame Susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.
4.9. Įgaliotinių konferencija yra Asociacijos organas , turintis Susirinkimo teises, išskyrus nurodytas 4.4.2. ir 4.4.7. papunkčiuose.
4.10. Įgaliotinių konferenciją sušaukia Valdyba paprastai kartą per metus. Įgaliotinių konferencija yra teisėta, jei joje dalyvauja ne mažiau kaip 3/4 įgaliotinių. Sprendimai Įgaliotinių konferencijoje priimami Įstatų 4.5. ir 4.6. punktuose nustatyta tvarka. Kiekvienas įgaliotinis turi tiek balsų, kiek narių jis atstovauja. 
4.11. Įgaliotiniai renkami teismuose . Atstovavimo norma negali būti didesnė nei vienas įgaliotinis nuo 10 Asociacijos narių . Jei teisme yra mažiau asociacijos narių , nei nustatyta atstovavimo norma, teismui atstovauja vienas įgaliotinis. Įgaliotinių įgaliojimai patvirtinami įgaliojimais, pasirašytais įgaliotinių rinkimo susirinkimo išrinktas asmuo. Įgaliojime nurodoma, kas įgaliojamas atstovauti ir kiek Asociacijos narių jis įgaliojamas atstovauti .
4.12. Po konferencijos įgaliotiniai privalo atsiskaityti įgaliotojams apie veiklą konferencijoje ir jos sprendimus.
4.13. Asociacijos pirmininkas renkamas Susirinkime iš naujai išrinktų Valdybos narių. 
4.14. Pirmininkas :
4.14.1. organizuoja Valdybos darbą, šaukia valdybos posėdžius ir teikia posėdžių darbotvarkę; 
4.14.2. pirmininkauja Valdybos posėdžiams, pasirašo valdybos posėdžių protokolus ir kitus Asociacijos dokumentus;
4.14.3. organizuoja Valdybos sprendimų vykdymą ;
4.14.4. priima į darbą ir atleidžia darbuotojus, sudaro su jais darbo sutartis ; 
4.14.5. skelbia ar organizuoja viešos informacijos paskelbimą;
4.14.6. atstovauja Asociacijai visuomenėje, santykiuose su kitomis organizacijomis, įmonėmis, įstaigomis bei institucijomis, sudaro sandorius Asociacijos vardu; 
4.14.7. atstovauja Asociacijai sudarant bendradarbiavimo sutartis su kitomis teisininkų organizacijomis;
4.14.8. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose valdymo organo kompetencijai priskirtus klausimus.
4.15. Pirmininkas turi teisę priimti sprendimus skubiai iškilusiais klausimais vienasmeniškai , gavęs žodinį daugiau nei trečdalio valdybos narių pritarimą.
4.16. Nesant Pirmininko, šias pareigas atlieka didesnį teisėjo darbo stažą turintis pirmininko pavaduotojas. Pirmininkui pavedus, pavaduotojas gali atlikti pirmininko pareigas ir kitais atvejais.
4.17. Asociacijos valdyba susideda iš 15 narių, išrinktų Susirinkime trejiems metams. Valdyba formuojama tokiu principu: iš Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apygardų teismų veiklos teritorijose esančių teismų po 2 narius, iš Kauno – 3 nariai, iš Vilniaus – 6 nariai.
4.18. Valdyba pirmame posėdyje, Pirmininko pasiūlymu, išrenka du Pirmininko pavaduotojus, iždininką – narių sąrašo tvarkytoją. Vienas iš pavaduotojų renkamas iš apylinkės teismų teisėjų, jei apylinkės teismo teisėjas neišrenkamas Pirmininku.
4.19. Valdyba :
4.19.1. vadovauja kasdienei Asociacijos veiklai,
4.19.2. vykdo Susirinkimo ir Konferencijos sprendimus.
4.19.3. organizuoja ir šaukia Susirinkimus ir Konferencijas;
4.19.4. tvirtina kasmetę Asociacijos veiklos programą ir ją vykdo;
4.19.5. priima sprendimus dėl narių atstovavimo teisme teikiant grupės ieškinius dėl daugumos teisėjų socialinių garantijų gynimo;
4.19.6. priima sprendimus dėl narystės Asociacijoje sustabdymo;
4.19.7. priima sprendimus dėl nario išstojimo iš Asociacijos,
4.19.8. rengia ir teikia kasmetinę finansinių metų veiklos ataskaitą;
4.19.9. organizuoja nario mokesčio surinkimą;
4.19.10. tvirtina Asociacijos darbuotojų sąrašą, darbo užmokesčio fondą ir darbuotojų pareigybių aprašymus;
4.19.11. informuoja narius apie visą Asociacijos bei jos organų veiklą.
4.20. Valdybos posėdžiai paprastai rengiami kas du mėnesius, bet ne rečiau kaip keturis kartus per metus. Valdybos posėdžiai yra teisėti, kai jos posėdyje dalyvauja bent 8 Valdybos nariai. Valdybos darbas organizuojamas ir sprendimai priimami Valdybos reglamento nustatyta tvarka. 
4.21. Valdybos darbo organizavimui užtikrinti Asociacijos pirmininkas įstatymų nustatyta tvarka gali pasitelkti teismo darbuotoją arba kitą organizacinių sugebėjimų turintį asmenį. 
4.22. Revizijos komisija susideda iš trijų narių, renkamų Susirinkime trejiems metams. Išrinkta revizijos komisija savo pirmajame posėdyje išsirenka pirmininką. Kasmet revizijos komisija kontroliuoja finansinę Asociacijos veiklą ir atsiskaito Susirinkime arba Konferencijoje.


5. INFORMACIJOS APIE ASOCIACIJOS VEIKLĄ PATEIKIMAS


5.1. Asociacijos nariams informacija teikiama per teismus, kuriuose Asociacijos nariai dirba teisėjais, per atitinkamo apygardos teismo veiklos teritorijoje dirbančius valdybos narius bei skelbiama Asociacijos interneto puslapyje „www.lrta.lt“ . 
5.2. Asociacijos nariui pateikus rašytinį prašymą Pirmininkui, dokumentai ir kita informacija apie Asociacijos veiklą pateikiama susipažinti per tris darbo dienas.
5.3. Su vieša informacija – kasmetine ataskaita – sudaromos sąlygos susipažinti Asociacijos buveinėje bei ji skelbiama Asociacijos interneto puslapyje. Esant reikalui, kitokia informacija, pranešimai ir skelbimai skelbiami respublikiniuose ar regioniniuose laikraščiuose, kitose masinės informacijos priemonėse, Asociacijos interneto puslapyje.


6. ASOCIACIJOS LĖŠOS, PAJAMŲ NAUDOJIMO BEI VEIKLOS KONTROLĖ
 

6.1. Asociacijos lėšų šaltiniai yra nario mokestis, fizinių ir juridinių asmenų parama, neatlygintinai perduoti pinigai bei turtas, kredito įstaigų palūkanos , mokamos už jose saugomas lėšas, kitos teisėtai gautos lėšos.
6.2. Kasmetinis nario mokesčio dydis yra 100 litų.
6.3. Nario mokestis sumokamas iki einamųjų metų kovo 1 dienos iždininkui-narių sąrašo tvarkytojui asmeniškai arba mokėjimo pavedimu į Asociacijos sąskaitą, mokėjimo pavedimo kopiją ir mokestį sumokėjusių teisėjų sąrašą nusiunčiant iždininkui-narių sąrašo tvarkytojui. Detalesnę nario mokesčio mokėjimo tvarką gali nustatyti Valdyba savo sprendimu.
6.4. Asociacijos lėšos naudojamos Susirinkimo ar Valdybos nutarimais, šiuose įstatuose numatytai Asociacijos veiklai vykdyti. Turto bei lėšų apskaitos tvarkymas gali būti pavedamas finansininkui arba įmonei. 
6.5. Valdyba ne vėliau kaip iki kiekvienų metų birželio 1 dienos turi parengti praėjusių finansinių metų Asociacijos veiklos ataskaitą, kuri pateikiama tvirtinti artimiausiam Susirinkimui ar Konferencijai.


7. ASOCIACIJOS PERTVARKYMAS IR PABAIGA
 

7.1. Asociacija pertvarkoma ir pasibaigia Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *